Research
Foresight
University Social Responsability
Executive Training

Poland

Institutions:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (KUL)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego (UKSW)